Early European Books, Copyright 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

Early European Books, Copyright 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Mi -1y4-H

CFMAGL. 1.7.23

Early European Books, Copyright 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di MICA

CFMAGL. 1.7.23

—— o n ———————— —-————— —— M E-—

Early European Books, Copyright O 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

tyre ,j ^ *. LEN f ,

dad

*,

^ , , y. A ^ - , *

í y

E E. [ej E [en C Q zo [e [- 9 N [e] z [e| o P. 9 E aa [5 Ez bad [z 2- uv r LI 2 [e o 2- E^ $ o i] E- o LS a. [o v o [e [e] E

[! N [i I E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « 2 mm i,

E 9 [e] A c [7 Q zo [e] - .9 N [e] o 9 P. .9 E [4] [] ES bad [0] - uv g i— - [e] [v 2- Ne! "CO I] [o 2 -B [e) pe [em o a-— v o [e») [e] E-

[! N £ [i E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « P mm i,

E 9 [e] P - [7 9) 2D [e] - .9 N [e] o " P. .9 E [4] [] ES bd [e] - uv g i— - [e] v 2- Ne! "CO I] [o 2 -B [e] pe [em o a-— v o [e») [e] E-

[! N £ [i E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « P mm i,

-$ 4 Cv v, y CO Ky T, rur ^ 7 * 3 5*

"4

E E. [ej E [en C Q zo [e [- 9 N [e] z [e| o P. 9 E aa [5 Ez bad [z 2- uv r LL 2 [e o 2- E^ $ o i] —- o LS o. [o -— v [o] [e ie E

[! N £ I E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « P mm i,

E 9 [e] A c [7 9) 2D [e] - .9 N [e] je] 9 P. .9 E [4] [] ES bad [e] - uv g i— - [e] [v 2- Ne! "CO I] [5 2 -B [e] pe [em o a-— v o [e») [e] E-

[! N £ [i E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « P mm i,

rT'7UEggpEU€eM-— (^. "mesi. Ml A7. v nie 5 É 7 !

4 y 5 JU.

E E. [ej E [en C Q zo [e [- 9 N [e] z [e| o P. 9 E aa [5 Ez bad [z 2- uv go LL 2 [e o 2- E^ $ o i] E- o LS a. [o -— v [o] [e ie E

[! N £ I E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « P mm i,

E E. [ej E [en C Q zb [e [- 9 N [e] z [e| o P. 9 E aa [5 - Lnd bad [z 2- uv g LI 2 [e o 2- E^ $ o i] E- o [D a. [7 -— v o [e| [e] E

[! N [i I E Lu.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

[qs] a S 9) « 2 mm i,

C Vs | rum EX 3 dos$« ' tum i * notti ei fine F4 eoru ET fimé

No *, ne Wc VoU

dd m.

^

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

Ws a -—5: " m TE cmd ' EE —— "Z— —— -—- - - —— A Á—— "T RR ÓÓ————— RBREM qrt—ÓÓÉ a À n e Pil EE T ———— " —— —€——— RE aat ERE RP ti 77 M : - —€— UM M er ————— AM Ime ——— -——EÓ(—— RAT —— nn m— m —Ó— E din : pm -

TIONT

" as

INSTITV A C PI MEDITATIONES

[d d IN: GRUEC AM- LIN GV AM, l ASCUDENARDÓ:AVTHORE, T p

C V M "Wl Scholis & Praxi P. Aütéfignani ^ ^ - NUM E Rapiftagnenfis; ^^^ 7€ | | "Ud

cH—

OPERI Przfixi (unt INp1cz scopiofiflimi duo , rerum vnus, verbo- rum alter,ex quibusfaeile quínis perfpiciet quantum'adíiumenti ad intelligen- dos optimos quoíque Grzcos authores oratione , acftylo, Dialeétífye quan- tumuis diflimiles [iber hic fedulis eius lectoribus fir allaturus : maximé, veró |

!

rie inci

nouitiis,vt themata in yerbis omnibüsanormalisac vocabulis aliis fübobfeurie fine magno labore aut Jongá di(quitirione. poflint inuenire" SED Et in eorundéin gratiam* 18 c L E v sad operiscalcem annexus eft; in quo plenif- i

iu

fimé tota huius argünienti difficultas exorbetur. | | / -

haee

H uic acceffeyunt Friderici Sylburgz nota in Clenardum O J"Antefiananum.,

EDITIO POSTREM A. /

" DM "s d- m "

re UE EM

x "——9.— -—

mcm OE pt. umani ICI s t s ge —— À— —— —— " TT A : 3d

pee

4LINOO

'VNALWOJ

SU QU NS

Ww N W

JE V RENS CTUPANWII eO

MI" "^- " . CQ Gal SQQ, Mey TRAD d

APVI-.ANT. GRYPHIVM. M,D. LXXXL

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

TOM Aor. Mut Po /

£, nde

d 3 E II£eoy Ty TTedzeonnov VH opa Md

: pere" / 5 zt mw Mii s* Moo 09 49.50 bu£luioen euadc»y anc Ed | Ej 9&ip 0 M20 TU/1 | tay n24ugVàc T. di geu90c.

EIVSDEM ALIVD.

ie s (aui medio Cecrops garvire Zycto,

TE "Nec pottüt folita Porticus tre Ya.

' 'Nuunc debellatis tibi Gallia prodit | Athenis: dis Etredeunt-ono tot monumenta libro.

| U/icimus E patris boflem confecimus armis, M en dict opes terum fentit ille fua.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

IO ANNO TOT TAPAETTYOT

ipfe optin natura aft appareat: quá difciy pensé fue reuocetui maior Col! pro incrc Grzcarut hanc part ftram alic veró hom confident Perfio nai off:ramus apté &lo dare nequ bentes ex| ne nón ta libclHusifl

Lugda

-— Í eS e EA QN DEA . z 74 Ve JgXN *^ - í x: Use TA, zs 2pm " ES

PETRVS ANTE GNANVS PETRO L A-

ZA Mom TP AM A

To Qi2oQiNTUT C 4 qqegaTen.

ABES inobis,mi Labadenfis,munus

forfitan leuidenfe & paruum, fed tamen

B non indignum iudicio humanitatis &

bencuolentie tuz. Neque veró,licet (vt

^S inquit Fabius) operum faftigia fpe&en-

turjlateant auté fundamenta, minüs qui

in illis fideliter iaciendis occupati funt

€, videntur effe perhibendi;quàm qui in a-

lio gcnere fe exercuerunt. Nam , vttute

ipfe optimus esteftis, in omnibus artibus pertra&andis fere

| natura affert, vt in principiis'maiores quàm in fine difficultates

apparcát:vn de cucnit,vt qui minus feliciter & aufpicató ad ali-

quá difcipliná acccfferit, neq; in iis quz natura antecedüt, im-

pensé fuerit verfatus , fepifstméà calcead carceres necefsitate

reuocetur. Quz à nobis dicuntur,quó ad laborem noftrum

maior commendationistuz fiat acceffio : fcio enim quantum

pro incredibili illa fuauitate tua nobis femper tribuas : fed vt

Grzcarum literarum ftudio flagrantesincitatione quadam in

hanc parté magnitudine vtilitatisimpellamus , operamQ; no-

ftram aliqua illorum gratia & erga nos volütate folemur. Tibi | |l

| veró homini & doc&ifsimo, & mihi etiam amantifsimo multó |

confidentiüs noftra permittimus, quàm Lucilium poétam fua

Perfio narrent concefsiffe : neque enim ij fumus,vt noftra illis 1H

offcramus; qui id in quo offenderimus,reprehendere;aut quod

apté &loco dixerimus(fi modó id à nobis praeftitum eft ) lau-

dare nequeant :. fcd limatulum & politulumiudicium tuumli- ' n

bentes expectamus. Cui fi probamus noftra,verendummon cft,

ne non tanquam aliquo fecurus caduceo , inter hoftium tela libcllus ifte verfari poffit. Vale.

Lugduni quarto Ius Aprilis: Anno M. D. L IIIT. 1:2

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

GOES ESI E63T-Vs DQU-EAAÁASMI.RKO- tevodamt quondam fraceptoris : de vtilif-

^ ee : Fu 237 ] te Crece lingue 044010"f€ 7 AUTE. » S ^W SA E | | $ e 7 , . "i - " . , n wey 4 E " Vifquis Grammatica vis difcere,diícito Grace. as Vtrcé&te fcribasnon praué,difcito Grzcc. $e d Si Grace nefcis,corrumpis nomina rerum. "3s Si Grzcé nefcis, maléfcribis nomina rerum. —Le ; és: Qq Si Grzcé nefcis,malé profers nomina rerum. vam LinguaPelaíga vetat vitiofos fcribere verfus. MNA CN Le&ió quem Plinij dele&at,difcito Grzcc. E u Ne . : £47 , . , WS Cw Síque libros facros vis difcere,difcito Grzcé. 3€ 4 i Hicronymüm vtteneas,vigilaiis tu difcito Grace, Een Ne verfus fcribas vitiofos, difcito Grzcé. ie id Argumentari quifquis vis,difcito Gracé. "x Quifquis Rhetoricen vis diícere,difcito Grzcé, s e Scire Mathematicam quiíquis vis,difcito Grxcé, NY Artibus es medicis qui captus,diícitoe Grzcé: WIN Morbis nam cun&is funt indita nomina Grzca. eS Argolicum nomen cunctis liquet effe figuris. NN t » S. Artes ingenuz Graiofermone loquuntur, 33 Nonalio,quibus haud nomen dat lingua Latina. & c . ^ . i Ad fummam,do&is debentur fingula Grzcis. E] TW S A SP NeeXS AD LECTOREM. A4 W : MouzNupvses,Le&or candide in Clenardi Inftitutionibüs pleraque SAN 3 fübobfcura inueniri: quz tamen iis (unt facillimajqui fideli memoria quz jit *3 dem de rebus alibi dicta funtsretinét. Nos veró vt rudiorum nondum fatis có- X^ uu firmatà memoriam aliquomodo reficeremus,;plerumque ad loci vnius facilio- Eo S rem intelligentiam,alium atque alium reducimus: in quo citando,paginz , ac «e rad verfüs fen Iinez vocabulis,ne Lectori tzdium ob frequentiam parerent. ferà EC | femper omifiis vel potiüs fupprefsis; folis arithmeticis notis ytimur: prior ita- d us que numerus paginam;alter pagina verfum defignat. TIT 9V- | 3

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

ALEXANDRI HEGIIL MA-

-———— Lx.

Fit: YAYiH. V ocal:un Confonan nitas, Nexu c Cánone: I $4 De f que ob ap»fho coimpo| [fj&ba Literarum di rati Orattonis "Ar. 1culo Prima nor tio ine De dialei De. diala f" ce p^ ^A Eolt V arietas | (ccu. Sécuda de Peratepel "dpocope t. Tertia dea comunia De nomin Faeminina Communia V arietasd Quarta de comuni Quárta A fit recepi Quinta decl

1n 23005] generum Quomodo? ris [imt nA

fp au,

In ow; L4.In:

In e&c,6. Inoue Aceufatius V ocatiuus q Datiuus plu DByrenes $05 « De nominil V bi fiat con Prima declii $ eganda,

*o"w

corum qaz hoclibro conti

TITTTVLI AC PE)

lentüur, quó fac ili usc quicq. uid

ZCIPVA CAPITA

- ,

ex ets queratur, difcretis pofiit locisinuentri,

Literavi freur: tnomima Cp ot 1t 545 p. (e. .T,

V ocal:um (C dipl bibo ncorzm dtu:| 2

C onf. n4: um dift Q earam int eri (T ff- ntt, Uw.

Ne xut co ^ri borraphia cifonatium. iidem

Canones pronun iatioms, voi de 24ecé ibus. $. De Jpiritiou i Pid. De AApo(ro] epbo, at- que obiter an con[a;.átes fmales jio ap fhopham palfes c prepo/itionum im 9— "t: 0ne, trabantw ad przcedentem

[y&ibam, 4n ad (equentem. ó Literarum ys X4 T) 9,7 diaerfa à pronunts. 4n- di ratio. 7

Orationis partes co» earum accidentia. 8 "Ar. icalorum pr. «pofitivorum de linatio. 9 Prima nominum pi arifyllabicorum. declina- tioinez (o in» m. fcwirnoram. ibid. De dialetfie difcurf. a4, IO De. dialeClorum propristatibus generalia prscepta, /Attiee, Ionice Q2 Dorice. 12 LA Eoltce, 13 V ariet.as dialeclorum in nominibus prime €» (ccunde. ibidan Secuda declinatio femininor in a (5 ». 14, Paracoge (yllabe $i. ibidem "dpocope in tribus declinationibus. 1$ tertia declinatio ma[fiulinorumyfamin. cómuniuim 1n oc. e neutrorum im oy. ibid. De nominum genere regule generales. ibid. Faminina in oc tert:e. I6 Communia in oc tertie, ibidem V arietas dialeClorum in nominib.tertie7 Quarta declinatio majculinorum , fam. comunis in wc, ;Ó* neutrorum iu ev. ibid. Quarta Atticorum in quibis nominibus fit recepta. ibidem uinta declinatio imparifyllabica neutrorum tn 2) uy famininorum in eye» variorum" generum in v, ,p,7 1. 18 Quomodo o genitiuum formet,et» cuius ene- ris [int nomina quinte declinationis finita fn «y Uy. I9.In an,20.In ww, luyty 2v. 21 In ow, wur. 12. In £. 23.In az,€p, np» 2,4. In opyupyep. $5. In acc nut,. 26. In &ic,6,5,27.In ncc. 28.In oc8c0,06.29.

Inwtchbopc.30.Tn 1. 271 Aceufatiuus quint&, ibidim V ocatinus quint. 31 Dattuus plurala quint&, ibidem DBrenes $05 quomodo producends. 33 De nominibus contraclis ibidem V bi fiat contratcHo; c? quomodo. 24

Prima declinatio nominum contraclorü. 25 Segunda. 36, Tertia, Quarta Quinta. 37

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

Coniueattones verborum , Prima 38. Secrin-

da,T criia, Quafta, Quinta, 39. Sexta. 4C De cont«cationum charac Terifiici, ibid, Quarc coniu, aiiones dicitsr Darytona y qui d f't 8 [$26U 10909, (v quid fyllabicu ac centu. 4L De barytomirum formattonibus staclatus band peni Y, PEU, j (ammatim avitur de 4d ugmento. AT. Characlerifca. foid.i Pe- nulii n4. 41. T'erminiitione, de qua p? : mam prc epta queda gencealia. ponan- tur ibid.deinde tres figure, vna d. , prima t- riis termindtionious »vnivfeui w[(que tpo- ris, JTltera de tcrminationib:s perfonarü duclarum àp; runaris, Tertia de mpera- tiuoru terminationibus 43, Prete rca p. Ls fonarum | formatione: adiiciitur. 4 4.De nique prec denti vfus 1 In Inwfto. itt6nc Phermatis verlonómque in Heclicne,ac in- form. ittone reliquorum modorum ab. in- icdliuo. ibidcm De futuri primi formatione. 45 Que verba quarta fequantnr fecundam , e qu& tertiam,Q7 qua yrramque. 46 Parade ma actin b. ant 0n. 47 De augmento fyllabico (5 temporali. 48 De augmento verborum compofitoram. 49 De diale£lorum "yarietate in infinitiuófum teyminationibu:, c5» de bis fieuva, «9 Participia Greca qiio Latine reddantur. 60 Paradeggma paffius b rytont 61 24 primis prono in um (p ub fecunda: rum (7 tertiarum fimnew'arium deducto fecundum idiomata, ac de bis figura. ibid. Perfect paffiwi formatio per fingulas conin-

gationes. 6z Formatio terti « pluralis 2 «4 textia (meulari in mu vel v, Fonice poetice. 66 Imperatiui pafsiui formatio; eiií/que in dia- leétis yartetas. 68

V ert uni medium ,C€ Cur 1t. dic. guy, atque in vocem mediam annotatigncnle. /— 21 Perfctli meds formatio. 72. V triu(aue aorifló. ac vtriufaue futuri medi formatio. ?3 De futuro primo quinte conincationis. ibid. De verbis circunfle xis 76 Ind: d vens fiant verba creumflexa. €» quid proprium 5 qu Hidque ciim b. tryto- ni babeant commune. ibidem

V erborii circunflexorà cütmratio prima. 78. ecunda, 81. Tertia. 84 Annotationesin circunflexa. 87 Qe drcanflexa. retincam charatlemso-

) ^5

s 3

uM pm

RER

cz dx eno ds fwtiroep que mutent 1n

MERI ori Ait 2

a au. 90 A7 1 " , , , 1? '5 * D , : jerbA 132 $540.20 t, t 5 0, 03003 eu, Uy,

, T *0* s TEC

Vu qo din fieri à nominibus. ibid.

"E

1" evborum 112 a deduélio fi uratiue vedupli

cattoset que tepora 1n tlla cofiderada. 92 T, erborum in pa formationes breutféime.9 4 V erboram in ya coniugatio prima 95.5ec«n

/ » FA " yh 'u TAMINOS MX LIP DADOS URL,

X 3 da 97.T eria 99. ( ngri4. 192 TA. Annotattopes 1n yerba tn Ut. ibid. ers H d M ra poetarum "m reduplicationts varietas M 2 te licentia. Nou p: 13 *- ; 5 Pa/Siman pa charatleriftici producttia., to. E «d De pronominibus. S UR Ilo Ex De pnomiibas feciidu varias dialetlos.112 xum vd De articuli et eorum vfe ac officto, I14 E &1 Diale£lorum varietas 1n articulis, 1$ S ; : De partibus indeclina ilibus. 116 QA SY Annotationes in nomina; videlicet 1n Ad-

ES t3 ieclina 118. N umerelia 110. Gradus

Es parationis (21. Cópar.tiones irregulares.

E us I22.T^ erbalia a perfetlo privo. 126.4 e N | preterito medio €» à verbu in &u. 127. AMENS Patromymica , po[Je(siua , diminutiua Qo PNG ed denominatiua.ibid.1n de.linationcs fim- Nes vu (liccs.119.In cotracliones.131. Poetarum

licentia in nominibus contr abends. 133. N'omia beteroclita.t3 4.Poetarum licen

* NS tia in declinandis nominibus. 137

ces "Annotationes in verbayvbi bec infunt pr«-

f e cipue Que fint cognata tempora ^ 138 di De augmento verborum pleraque (ci.u di-

: ^u £n;á pag.139-v/que ad 144. ;

$* D: inditatiui perfcélo. 144. De plus quam

, 33 perf. clo.146.De a»riflo primo. 147. De

N - M í aorifto feciído.148.Dc futuro.149.Dc tm QA M jeratiua.150. D* optat. fubiuntt.ts t. t v De indicatiue voci p Jiu «tbid, De per- | E feto e aori/To pri 152..De optat. c fb A suncliuo vocs pafstue. 153. De preterito

S k SS me io.ibid. De futuro fecido medio, 154 wi SN Notanda de ,dtiicorum contratlionibus feu pt, NT fynalapbe. 21 155 ta rM "A noniala in pi 152 .Dr eiui, quod e fum. x EU ib.De ei uaquod eft ve. 1,8. De inpasquod Sh Rcow o m ef mitt: 160. De ingu;quod eft conc: pico ES 162. De fpa quod «ft fcdec 165. De x&- e. CN PR papqiod esL iaceo.ibid.De zvpa,quod (ft E cogn ofcoibid.De orpl,quod eft dico. 164

" is * hs JAnnotatiunculs 1n verba in ya. 165 EE | INVESTIGATIO Themati,qus

3 b«c feré comple£litur : V er^a que vlira

A xt imperfet!ii non coniug atur. ibid. C167 e : Tempora atla ab dye. 167 B A yrvMt quod fumit tempora ab d^ : fic alia

finita in yruw 4ut yup à 2. 168

Tempora quadam ab 4dw. ibid,

——— Moos H

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

7o me oe EST m

VM

» E h $24.75 " " ,U , , Aida yoga d; 42 «10722040? t fre aiatimu utra ec

, , - * ayzuumuyyt ex $m Qr «ua 17

, * » , : 1 ] " : , F1 -T Aníaucu a 40 X00 QD «ovt. 171

De augmei;t tn quibu[dam compofitts va - rietate, ibidem Nueibyopa ab ap ctf: [ie reliqua 1n viva yel yyy ut ab te Chic jen da yyv , quecunque

prcedat vocalis. 172 Tempora quedam ab 4i:i. 178 Aou x Smosvp ab Svo Qr amo

7 4. 176 ATUM 9L. y 0LTTRTIOUMIUME , a TTA) €"

QUT0 74^. Uil. ibidem Apizuu ab apbu : frc alia 1n exo Qo exea

tanquam e et cun. ibid. AUcw a5 auta : (ic 1nmumera barytona ,4 circunflexis. 178 Aróy pn ab Xerox péoo. 180 A sleingler ex nein ab aoínya. ibid.

K ouxTo: à QUiye yt Téruxm à 1070. ibid. "Appendix : vbs agitur de A&apay quod js- mit tempora ab 454a veldjzu, | oid.

K^spfot ab eipto.kpéo eb pios pa. ISI Asapiopa] db aate. y ibid. Alpin et. aipkzut. ab eom et opea. ibid. Tempora quedam ab ajo. 182 A raspatte ab aomecipee. i'id. Batu à Exo (o Eni, ibid. BzXe à Ato, 185 Bión à ATPTTR ibid. 7 DP PITT 184

V erba in ci appetentiam a£lus frenificátia, fatla partim à prefenti , partim à futuro aliorum verborum. ibid«m

Tíycgeaa. et yyvojaa) à yeyaejaa, y evan? eio

pau €E yea. ibid. Tzveg xa) à *yvóm Qo" vena. ibid. Adtxyte d dX, 185 Acixyuto et d'eixyupa Aa d'exo. 186 Temporá quedam A dto, ibidem Aásux à deoa). jid.

Acid &y à día : dutod| el Mines à dita. ib, Aeldio à ddiTlona, et d'eidirmuas. 187 Catalogus yerborü (yncopen pafforum. ibid.

bud.exa à didi. 192 Aid eor xo ài dd pian et did pias. ibid, "Appendix : duda yel. aia à dula , duo,

et danu, 193 Ej. eda pro ja du: iy mua pro by» oi-

pu. iidem Tempe. 2 quedam ab 14v. ibidem Eid» ab eiJéo et eiduiu. ibidem

Ebr» et eio qui diff.rant. 194. 4 , " * Exeupala ü X4xpitoee : ybi demonfiratur

preterito ficri pr«fens. ibidem E22 abigicnm. 195 Evglrxo ab é.pía, ibidem E je

". Tusce—pCI

d ^4 Tempera "Appena E92, à Ha iy yw Pro Hl et Qao à Oxo ye Catalogu

que di

Onjiaxa à Y4ulp P 200. Yxyodpcs, 1 Y 442 1 Ico et i Ka3cdbJu K3w oye: "sppendi KAaun a Kpauvos ^1 Aegeo, a9 T'empora Ox. 4eo T* Fonice Oulo el 6 pro^ D Oeo t 9^ío., "Append Ylxo« à^ Tito à 7 Tiva À ari TIvrSay op Duplex fi e. Append Pío a "mm fp geminu Payydo et Poryveo et ZCoww a Ezé,a eti Xmhdw à Tempora "tttice qui Qr c ibid. 1 7D Appendi Quedam t Tíure AT TíxT9 a T Tie oio

CFMAGL. 1.7.23

à 24e, fija eb To, 196 Tempera quedam et verbalsa ab i, ibid.

"Appendix Vas ab iae, 198 Koy942 ab $673. ilid. Hv | iyd et 42) 3c ynde fiant. ibid Mu pro »t. ibid. Hb» (5 39e ab 5doasy, ibid. Quoc à Tia. ibid.

Ob yel i93. à 9vx bm veli dm. 199 Catalogus 31d dyiexcoouudpmv, boc eb eorum

que dupliciter dici poffunt. ibid. Oncxa à Sretyoe yet yriü raa et Dvicn. ibid. Yup pro ieu Dorice , vt éd ud pro $eux.

200.

Yusoduea) ab fnapany. ibid. Ya, & 0] ami 6a Qi oops. ibid. Ice» et iv vnde formentur.: 20I Ka9cdbJua, d naviga). 201 KaWzouen d ya Suas. ibid. "dppendix:T'empora quedam à xata ibid. KXau à kata et Uno. 2 Kputvo d vpzuaiya. ibid. Adtgynl us Aqu ay Aaa eg oo, usto d DO -

249 Ba 5 9o jua ibid, T'empora quedam ab ofc, 2104 O2. /Aeolicé adieClum perfonis inc. ibid. Fonice bundans. ibid. Oudío et dpuvju db Susa, s;id. 6 pro 4 Dorice. ibid, Oeíou et. ncope Saxo ab $qeoda. et à-

9^o, 10$ "A ppendis inim fiue i.p ab ox, ibid. YIxo« d miS et ev;yíto, sbid. Tlíaz?to à 7rírw 7760 et 77V, 106 Tlíva A aróc et 712. ibid. YIvoSag opa) à o do opea. ibid. Duplex futurum in quarta coniugatione £o

nm. ibid. p endix:méo à ménlo. 108 Pio a 55v iuku et punpa. ibid. pp geminum in cempofitis. ibid. PayyUo et jwyyupa à jio, 209 Povyue et javvupa à pavo! ibid. ZCorw et oQtvyupa à oko c5). 310 E2é,u eticuS lu à adiu, ibid. Xmisdio à amid. ibid. Tempora quedam à awwlnpa. [fue £oninus

"ttice. ibid.

suu Qi quomodo fe babeant in cópo[ttione. ibid. Item apud poetas aiz 212. x? 213. vn Doricum pro aojc.114.maexs. ibid.

Appendix:aio 4 cv ja. ibid, Quedam tempora à poetico usu, tbid. Tíure A TAa. 215 TízTU 4 T9. jb. Tiene à Trac. ibid.

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

(€ —— la

Redupl icatie 1n Bár) lonit, ibid,

Trl à d'eg teo (po. dog. sbid.. Tess» d dne. ibid. Yugsía à TÓU ^ Qi Tusce. ; ibid.

Tomaecjsny ab unaécqua C velcujn. 216

Quia) qui differat & quis, quod $Ua,.

217 ibíeo ab ole, cré xu, Qéya0, ees Qo Qpupa, ibidem. $3wjo d Q3xi (o9 Q3sUA, sbid. 9r» à Q5r2. sbid, Qva a $dpa. ibid. Xakeg d »apía. 2I9 Xx d xalyo. ibid.

Qu dam tempora &o» (ronem. ibid. Xpsi., Svr$ on. nol, xelus (o ael. ibid.

(5€ ab 5. ibid. (rur E jugivs itcr, tbid. T bematis rimandi methodus. 2210 JA ccentuum ratio, | ibid. Syntaxeos ratio. 227

OPVSCVLVM DE PRAXI Qv v(u precepterum Grammatices : in quo hec continctur.

Prefatioin qua note,quibu in eo. libello vi Jumas explicantur. 235

Latina ad verbum interpretatio ac brenifsi- ma fcholia in Orationem Dominica. 23;

In Salutationem -4ngeli ad fancliffimam Virginem. 2136

In $ymbolum (anclorum A poftolorum.ibid.

In benediclionem menfe et gratiarum a- £Hones. 238

In Zfrgumentum et aliquot. verfus T'raci- co com«di«Euripidis.que Orefles dicitnr. 2139

In iroumentum carmine PtÀ—n ( atque 1n nonnullos verfus comedie ;47i- flophams,que Plutus appellatur, 123

In quedá Hefiodi carmina fumpta ex prin- cipio illius opu(culi , quod Esya xa) »uija;

infcribitur. 2147 In argumentum et paucos verfus prm li- bri 1isdos Homeri. 250

In 4vgumentum terty 1 dyllg Theocriti, ac 1p totum illud Idyllium : in quo quamus fft Ureuiffrmum , tamen toti; ferme Do- "not lingue vfus p rípicitur. 253

In primam 5 NA o vepcg ow "Anti(tro- plen ac ynum Epodum prioris Ode Olym- piorum [en O'ymptonicor&é Pindati. 160

SPIRITVVM RATIO, 16; v Abbreutatienes literasum perelezantes nexus, 170

MEDITATIONES. G RJE-

MOL WIS Loi

Early European Books, Copyright 2011 ProQvest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

CFMAGL. 1.7.23

RERYM INDEX.

Iuno e » á preterito medios fiue à prefents

caniceyque quid im genere contineant o tóhuerfa pe miliima tino. 280.46 : inquem finem && y[um eas con[eripferit In o2 qp óxouoy & Ea. N.0 C5 CTWÁ Kompoftti«. Eu CLzNARDVSilleipíe Epiftola nun- 294.14 hs " 3 eupatoria e Praefatione abunde ac dilu- Im wa ab d^ ab eo compofrtss, 28 3. T 3 : eidà demon(trat , atque pagina 2.93. verfa Denominatiua fubsfantina in &m: , 6wmocs AE C] 3s. fuum pauca bis verbis propofitum expli al adie ute In o. digi iss. d cat: H as,inquit, Meditationes inboctan- | Ims 76540 ots 313355 zu " tam conferip(nm us, vi verboram thema.4; In ez, easy ntis, jt 192.24. EN 1 €? cajum nominatiusm, crammaticis in- dnix,luz,a nomimatias Ce gentis 80:5 - x 1j gixi prceptirepzriamus, Ceterum pre- 282.1 185.165 7 289.27 A » s ser bunc fcopsm (p alia multa fatu di- In up ab adiecliuorum nomnauuu e zc 35 3 eniffima obiter inferit.que vt facilius in- nitiuis in,c« : fed cum fymcope literarum o X i "ueniantum , itque lecloris v[ni fint magi rfi ducantur ab aves. —— 301444. : i. M i accommodata buc velati 2m communes Imvox a nomtnse vóot » prefidio prepofitio- EM 4 quofdam locos dige5ia funt. P. us . ; 3ori25 do M Confilium 4C LE NARDI in formands d dietliua 1n adut ; adtoc d. nominatiyis fe 3 "No di[cipulorum Grece lingue fladus. 275. cund« e tertie dedinationi; (9 4 geni- $e eq 46,C 276-406 377.6 ErquoE. S A924 Sw. iN V ocabulorum fignificationes vude,ep quos Inca fubistautius in 2. vel 5 1308.3I «n 5A modo inquirenda. o5 2184.29 «ddiecliua formata adminiculo prepofitio- E: Y s interpretis officio feu interpretandi fd* | nim.188.7. Idem fentiendum de 244,, e ES tione. 280.1367 18332, 6718536, €. 4, de quibus 285.25, 0292.54 1 : 286.21,509.€* 287.654€» 190.24. 296.1,9,30.C" 298.14 * E ei Thema quomodo inqu 'rédum exéplis vbiq; C ompo[ita é naooc mutare oin a licet buie ew and demóflratur: fd e buius ves formüla pre- frmilta illud Jernent, 306.7 » iS feribitur.381.13, 67 314-49. 4tq; 516.29. wn aci: m nominibus quorum compofi- ES ac in verbis conpofitis 277 9:41,€5 188.3 tionem ingrediuntur fepeuumero effe.«ons a A^ Nominatiuus quoque quo patto fit perferu- traria. j003H.40 iS S tandus paffim ostenditwr , (? preapue Compofita.ex «5» eg mutare a. 1». 300.10, Sa 179.42.vybi C L E NAR D v s explicat Q" 314-16 Ei NS. E erdinem quem ipfe fecutus eft ip quia. De verbis deriuatis & compofitis. C nd uominum declinatione. Finita indo , aZ (p aca à primus m S M De nominibus desiuatis & bonsai to C" oco. 316.36 ! » MN compofitis. In £u à nominibus : e quomedo v[urpen- S vy Derinatiua v(itata à primitiws obfoletu. | Jesum Goo a Ho16 E 26.37 | dmn iZa qo Iona, pa[sim à quouis dedua, . : e V erbalia du£la à perfetlo paffiwo (de qui- 29421 pu RO bwsin Inshtutionibus 126 1.)n«llibi non Iu ín à nominibus in oc. 302.33 E excatiuntur in 24editátionibw:ey mexi In use ab adicttins imis. . . 306.14 3 303.22, vbi plaribws agitur deeorum | V erba cüpofita cii cafu prapofitionis, 278.16 ES M penultimayde accentu finitorum ip voc, on in compofiti facere aux [in (195.7 PS i " Quads jometa Acverbis fevte nunc ac- mueg in compofitione [gi ficare obiter quid E. ' apiant z,nunc ycró minime. Docetur e- fen. 299:52 T SN tiam 3144405 (7 5316.31. qua ratione Inv De articulis. 2t : ueSdicanda fint tbemata verberum e qui- nili prepofitiws v(us. 2773717 20 ES ecA bus verbalia ducuntur y etiamfi themata Avtieulis Grecorum quid: Latine refpons E E illa o'(oleta fuerint. deat. -o7. 1 nM o-9 » V erbaliain ua à futuro primoaéliuo.n9g6. Qui d ixter articulum alicuius ditlioms eo y 16 ipfam dicisonem foleat collocari. 277.55 ^ In un ab eodem futuro. 319.37. drticulus iuncClus infinitiuo nomint e erumn- 3 In » ab aori[lo (ecundo «um eiv(dem qo cba- aut (apini vicem gerentt.27 9.6, 734 [ faclerislica gp penultima. | 284.25, C7 C 299.31 eii. | 294-15 "Articulus prepofttiom iuntlus quomodo In ucc à fecunda perfona praterits pafsiu, reddendas. 280.30,284.154€7285.14 110.3 rium cum articulo quomodo redden; En arcc ab eodeni aoristo, 313.27 dum. 281.55629113

G cnitiuos

T ep

Eadem fre [2 5nd. Pafsiuia ac Pafsiua G norum acciden Grece. Deponent T'er pora excuttei V erba pa 1 mperfe£t Imperfec I De aoriflo, Infinitiuu E30 cum | Conftrucli

Verbum fa

Participta

corum la yt nomi: minatiu: minibus busde n poéticóf eadem d raro eiu! rum qua pora ab

non funt Grozcax pofita & nalogia

ac figur:

diíque P

fents 2.46

fitis.

81.5 niTéCy. 8.24. 13.35: 2.24. non

"De rimo 1.44. ofitio- 0I::5 yis fe geni- 2.42, 08.51 efitio- oe qo

t buic )06.7 mpofi- Je.«on* 11.40 20,105

fitis.

Hints 112 316.36 grpen- 311.16 luci...

302.35 06.14. 278.16

195.7 ter quid 239:52

ure refbons

279.9 ons c 222755 «gerun-

$634;

womodoe "285.14 veddem;

2291.13

De.

De pronom inibus. Genitiuos trium pronominum jrimitiuorum atli- ue C po[Jefciue capi. 176.32. 6718132 De verbis. Eadem f'enificatio in voce eiv(dem yerbi actiua eo pifsina. 286.22 Paffiua acliue cpi . 282.10 Pa[fiua Grecorum crebro reddi per neutra Lati- norum q? contrà,: vbi docetur partium orationis accidentia non. (emper Latinis conuenire cum Grec. 2178.5 Deponentia à paffiuis qui difeeynantur 283.23 T'er; pora deponentium C commtnnium quomodo

excatiendaye» à qua voce [(amantur. 2892.35.40 V erba pafsiua eum dativo. 302.19 1 mperfeclum pro prefen:i. A 281.9 Imp erfeclii per folet aut confueuit redditi. 197.49 De aoriflorum [ig nificatione e v(n 2,230.21 Infinitiuus per optatiuum redditus. 290.2I E30 cum gens iuo e aduerbio. . 315.34 Confruilio ej interpretatio verbi uox» 191.50 V erbum fab (lantiusm intelle£lum 287.54

De participiis. Participia Grecorum y quibus Latini defutuuntur

VERBORVM SINGVLARIVM IND-E X.

quomodo interpretand.. 197.3L €» 281.44, 291.40." 297.22 De partibus indeclinabilibus. Partesorationis indeclinabiles quomodo difcenda. 277.29 Prepofitiones ybi c7 quomodo examinanda.277

53

Ef Qj à qui differant. 277.51 Prepefitioni cest adiunéla. 278.28 aves c pro pr«eut. 282.22 Auria in a aut. v. 282.3 JAduerbia perprspoit ionem reddi. 189.50 Adictliua neutra aduerliafceve. 291.18 E'vexat vel 4g crebra im. genitiuts intelliei. 315.35 aA cx dt in divifionibus. 284.4 Poft dp poni altam coniuntlionem. 189.5